gocollegesports.com

Ochrana osobných údajov

Účel informácií o správe údajov

Zoltán Gábor Pelva, fyzická osoba podnikateľ (ďalej len: Poskytovateľ služieb/Správca údajov), chce zabezpečiť ochranu osobných údajov partnerov a rešpektovanie práva svojich zákazníkov na sebaurčenie informácií dodržiavaním ustanovení čo sa týka týchto informácií o správe údajov. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah informácií o správe údajov, o čom budú dotknuté strany včas informovaní.

Údaje poskytovateľa služieb/správcu údajov

Meno: Zoltán Gábor Pelva
Sídlo: 1037 Budapešť, Perényi ulica 27, budova 9 FSZ. 1 dvere
Registračné číslo: 43290690
Reprezentant: Zoltán Gábor Pelva
E-mail: hello@gocollegesports.com
Telefón : +36 70 439 7733

Aplikované zákony

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) – o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj Nariadenie č. 95/46/ES v platnosti jej externalizácia (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR);
 • 2011. ročník CXII. Zákon – o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií (Infotv.);
 • 2000. Zákon C z roku – o účtovníctve (zákon o účtovníctve);
 • 2013. V. zákon – o Občianskom zákonníku (Ptk.);
 • 2017. ročník LIII. Zákon – o predchádzaní a predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (Pmt.)
Výkladové ustanovenia
 • osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); fyzickú osobu možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov týkajúcich sa fyzického, fyziologického, genetického, duševného, ​​ekonomického, kultúrneho resp. sociálna identita fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať.
 • aspráva údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, segmentácia, ukladanie, transformácia alebo zmena, dotaz, náhľad, použitie, komunikácia, prenos, distribúcia alebo iné sprístupnenie, koordinácia alebo pripojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
 • prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky správy údajov určené právom EÚ alebo členského štátu, môže správca údajov alebo osobitné aspekty týkajúce sa určenia správcu údajov určiť aj právo EÚ alebo členského štátu.
 • spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa údajov.
 • cadresát: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému alebo ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Verejné orgány, ktoré majú prístup k osobným údajom v súlade s právom EÚ alebo členského štátu v kontexte individuálneho vyšetrovania, sa nepovažujú za príjemcov; zaobchádzanie s uvedenými údajmi týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi správy údajov.
 • tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý nie je rovnaký ako dotknutá osoba, správca údajov, spracovateľ údajov alebo osoby, ktoré sú správca údajov alebo spracovateľ údajov boli oprávnení nakladať s osobnými údajmi pod jeho priamou kontrolou.
 • registračný systém: súbor osobných údajov akýmkoľvek spôsobom – centralizovaný, decentralizovaný alebo rozdelený podľa funkčných alebo geografických aspektov – ktorý je prístupný na základe špecifických kritérií.
 • Incident ochrany údajov: porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k prenášaným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracúvaným osobným údajom.
 • zástupca: fyzická alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo bydliskom v Európskej únii a písomne ​​určená prevádzkovateľom údajov alebo sprostredkovateľom údajov podľa článku 27, ktorý zastupuje prevádzkovateľa alebo spracovateľa údajov u správcu údajov alebo spracovateľa údajov vo vzťahu k povinnostiam podľa tohto nariadenia.
 • podnik: fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane partnerstiev a združení vykonávajúcich pravidelnú hospodársku činnosť.
 • inventár dátového majetku: dokument na posúdenie rozsahu a povahy osobných údajov spravovaných správcom údajov.
 • technické a organizačné opatrenia: povaha, rozsah, okolnosti a účely správy údajov, ako aj rôzna pravdepodobnosť a závažnosť rizika, ktoré prevádzkovateľ predstavuje pre práva a slobody fyzické osoby, ktoré zabezpečia a preukážu, že s osobnými údajmi sa nakladá v súlade s GDPR. Tieto opatrenia kontroluje správca údajov a v prípade potreby ich aktualizuje.
 • cookie: malý dátový súbor, ktorý sa ukladá do počítača návštevníka pri prehliadaní webovej stránky, a to práve v softvéri jeho prehliadača (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge atď.). Tieto stránky umožňujú používateľom povoliť funkcie špecifické pre používateľa.

Všeobecné pokyny a zásady

Usmernenia pre správu údajov uplatňované správcom údajov sú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v bode 3.

Poskytovateľ služieb zabezpečuje spravodlivú a zákonnú správu údajov pri správe údajov a praktizuje správu údajov tak, aby bola pre dotknuté osoby transparentná.

Poskytovateľ služby zabezpečuje neoprávnené alebo nezákonné nakladanie s osobnými údajmi, ich náhodnú stratu, zničenie alebo poškodenie primeranými technickými alebo organizačnými opatreniami.

Správca údajov vykonáva svoju činnosť pri správe údajov podľa nasledujúcich zásad:

 • zásada obmedzenia účelu: Poskytovateľ služby spracúva osobné údaje iba na vopred stanovený účel, za účelom uplatnenia práva alebo splnenia povinnosti
 • ukladanie údajov: Poskytovateľ služby nezhromažďuje ani neukladá viac údajov, ako je absolútne nevyhnutné na dosiahnutie účelu správy údajov.
 • presnosť: Poskytovateľ služieb zaisťuje, že spracované údaje sú presné a úplné. Nepresné osobné údaje budú okamžite vymazané alebo opravené.
 • obmedzené úložisko: Poskytovateľ služby spravuje údaje, kým sa nedosiahne cieľ.
 • predbežné informácie: Poskytovateľ služby poskytuje zrozumiteľné, podrobné, úplné a ľahko dostupné informácie o správe údajov.

Poskytovateľ služieb zabezpečuje, že informácie obsiahnuté v informáciách o ochrane údajov sú neustále presadzované, kontrolované a vykonávané všetky potrebné zmeny.

Právny základ

Spracúvanie údajov o činnosti správcu údajov je primárne založené na dobrovoľnom súhlase zákazníkov a zamestnancov, prípadne na ochrane oprávnených záujmov zákazníkov (hráčov). Dotknuté osoby môžu svoj dobrovoľný súhlas odvolať v ktorejkoľvek fáze spracovania údajov. Ak je poskytovateľ služieb zo zákona povinný prenášať, spravovať alebo uchovávať údaje poskytnuté informátormi, naši zákazníci budú upozornení osobitne.

Upozorňujeme oznamovateľov, že ak neposkytnú vlastné osobné údaje, oznamovateľ musí získať súhlas dotknutej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa majú poskytnúť počas aplikácie

Poskytovateľ služby požaduje osobné údaje iba počas bezplatnej konzultácie na webovej stránke https://gocollegesports.com/.

Toto sú údaje:
meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, šport

Údaje poskytnuté počas dotazníka:

meno, bydlisko (mesto), dátum narodenia, údaje o rodičovi alebo zákonnom zástupcovi (meno, e-mail, telefónne číslo), študijné údaje (rok ukončenia štúdia, akademický priemer, úroveň znalosti anglického jazyka), údaje o športovcovi (šport , klub, športové výsledky)

Rozsah údajov spracúvaných počas trvania zmluvy s individuálnym podnikateľom

meno, adresa, IČO, fakturačné meno a adresa

Rozsah osobných údajov požadovaných zahraničnou univerzitou

Meno, dátum narodenia, kontaktné osoby, meno a kontaktné informácie, výsledky školy, výsledky prijímacích skúšok, ID zúčtovacieho strediska, meno trénera a kontaktné informácie, fotografie, video materiály, športové výsledky, životopisné údaje, výška, váha, miery/údaje s uvedením fyzických schopností, športového handicapu /ovplyvňujúceho zdravotné údaje (citlivosť na lieky, choroba, ktorá mu bráni športovať), iné športy, ktoré dieťa pravidelne hráva, údaje o profesionálnom športovcovi (sponzorské zmluvy, odvodené príjmy (peňažné ceny a pod.)

Cookies

Účelom súboru cookie je uľahčiť a spríjemniť danú informačnú komunikáciu a internetovú službu. Väčšina najčastejšie používaných internetových prehliadačov (Chrome, Firefox atď.) akceptuje a umožňuje sťahovanie a používanie súborov cookie ako predvolené nastavenie. Zmenou nastavení prehliadača ich návštevník odmietne alebo zakáže a môže tiež vymazať cookies, ktoré sú už uložené v počítači. Položka ponuky „pomoc“ každého prehliadača poskytuje viac informácií o používaní súborov cookie.

Cookies je možné rozlíšiť podľa toho, či vyžadujú predchádzajúci súhlas alebo nie. Na začiatku prvého prehliadania o nich webová stránka stručne informuje a požiada návštevníka o súhlas, ich prijatie však nie je povinné. (Napríklad súbory cookie relácie, ktoré pomáhajú prispôsobiť používateľské rozhranie, ako aj súbory cookie zabezpečenia zamerané na používateľa.)

Poskytovateľ služby nepoužíva ani nepovoľuje cookies, ktoré umožňujú tretím stranám zhromažďovať údaje bez súhlasu návštevníka/zákazníka.

Prijatie cookies nie je povinné, ale Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť, ak webová stránka nefunguje podľa očakávania, ak cookies nie sú povolené.

Súbory cookie používané na webovej stránke:

Typ

Názov

Príspevok

Popis

Cieľ

Platnosť
(najviac)

systémové súbory cookie

wp-settings-*

nevyžaduje

slúži na uloženie používateľských nastavení

zabezpečenie chodu webovej stránky

1 rok

wp-settings-time-*

nevyžaduje

sa používa na uloženie používateľských preferencií

zabezpečenie chodu webovej stránky

1 rok

bezpečnostné súbory cookie

wfwaf-authocookie-*

nevyžaduje

webová aplikácia
firewall
cookie, sa používa na rozlíšenie návštevníkov, na určenie úrovne prístupu, na obmedzenie prístupu na stránku

bezpečná prevádzka webovej stránky

24 hodín

uľahčenie používania
cookies

cokie_notice< /a>_*

vyžadovať

používa sa na prispôsobenie, nastavenie súborov cookie webových stránok

všimnite si vyhlásenie o správe súborov cookie, zlepšíte výkonnosť webovej stránky

 

30 dní

jazyk_pll

nevyžaduje

používa sa na prispôsobenie, výber jazyka nahrávania

zachovanie zvoleného jazyka webovej stránky

2 roky

súbory cookie sledovania
(tretia strana)

_ga

 

nevyžaduje

Na identifikáciu nových relácií a návštevníkov sa použila služba Google Analytics na sledovanie webu

pri návšteve webovej stránky je táto prepojená so službami tretích strán (napr. Google)

 

2 roky

_ga_*

 

nevyžaduje

Na identifikáciu nových relácií a návštevníkov sa použila služba Google Analytics na sledovanie webu

pri návšteve webovej stránky je táto prepojená so službami tretích strán (napr. Google)

 

2 roky

_gid

 

nevyžaduje

Na identifikáciu nových relácií a návštevníkov sa použila služba Google Analytics na sledovanie webu

pri návšteve webovej stránky je táto prepojená so službami tretích strán (napr. Google)

 

24 hodín

Údaje súvisiace s newsletterom

Poskytovateľ služieb sa nezaoberá službami newslettera, možnosť odberu newslettera nie je dostupná na jeho webovej stránke (https://gocollegesports.com/).

Iné

Predaj produktov sa na webovej stránke neuskutočňuje, preto nepožadujeme súvisiace údaje.

Plánované obdobie používania a uchovávania spravovaných údajov

< /tr>< tr >
Názov spracovania údajovPoužitiePrávny základ Doba uchovávania< /td>
ŽiadosťKontaktČlánok 6 bod a) GDPR5 rokov
DotazníkVyberte univerzituGDPR článok 6 bod a)5 rokov
Zmluva s dodávateľomVytvorenie zmluvyčlánok 6 písm. b) nariadenia GDPR5 rokov
Univerzitná zmluvazískanie štipendiaGDPR článok 6 bod a)3 roky

Osobné údaje prijaté cez webovú stránku poskytovateľa služieb (https://gocollegesports.com/) nebudú preposlané, tieto údaje pozná a spravuje iba vlastník stránky pre účel kontaktu/kontaktu.

Poskytovateľ služby chráni osobné údaje detí mladších ako 16 rokov (zmluva o postúpení a vyhlásenie súhlasu ako právny základ) so zvýšenou ochranou, vyššou, ako vyžaduje GDPR, preto pred odoslaním údajov vzdelávacím inštitúciám v zahraničí Služba Poskytovateľ získava právo rodičovského dohľadu aj nad súhlasným vyhlásením detského lekára. Poskytovateľ služby vynaloží maximálne úsilie, aby overil, že súhlas skutočne udelil alebo povolil osoba vykonávajúca rodičovskú starostlivosť o dieťa.

Pri poskytovaní informácií na účely vyžiadania súhlasu sa snažíme najmä o to, aby boli informácie poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a zrozumiteľne formulované, ak je príjemcom informácie dieťa.

Poskytovateľ služieb uzatvára zmluvu o spracovaní údajov iba so spracovateľom údajov, ktorý poskytuje primerané záruky, že údaje sú spracovávané v súlade s požiadavkami Nariadenia a zabezpečujúcimi ochranu práv dotknutých osôb.

Pred začatím spracovania údajov sa poskytovateľ služieb uistí, že spracovateľ údajov pri svojej každodennej činnosti prijal potrebné technické a organizačné opatrenia na primeranú úroveň ochrany údajov.

Spracovateľ údajov môže využívať dodatočné procesory údajov len na základe predchádzajúceho písomného povolenia Poskytovateľa služby.

Spracovateľ údajov nesmie robiť podstatné rozhodnutia týkajúce sa správy údajov, osobné údaje, ktoré dostane, môže spracúvať iba v súlade s pokynmi poskytovateľa služieb, nesmie spracúvať údaje pre svoje účely a musí osobné údaje uchovávať a uchovávať v súlade s s ustanoveniami Poskytovateľa služby.

Poskytovateľ služby vedie register svojich spracovateľov údajov, ktorý obsahuje nasledujúce charakteristiky spracovania údajov:

 • účel,
 • právny základ,
 • údaje spracovateľa údajov,
 • rozsah údajov, ktoré sa majú spracovať,
 • charakteristiky správy odstraňovania údajov,
 • Používa spracovateľ údajov ďalší procesor údajov, ak áno, jeho údaje?

Práva dotknutej osoby

Právo na informácie

Poskytovateľ služieb zabezpečuje, aby dotknuté osoby mali jednoduchý prístup k informáciám o správe údajov. Poskytovateľ služieb tiež zabezpečuje, aby informácie obsahovali informácie o správe údajov v stručnej a zrozumiteľnej forme.

Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa, či sa jej osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracúvanie prebieha, má právo získať prístup k osobným údajom a k týmto informáciám:

 • účel správy údajov
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým alebo ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane najmä príjemcov z tretích krajín a medzinárodných organizácií;
 • plánované obdobie uchovávania osobných údajov;
 • právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov a na protest;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • informácie o zdrojoch údajov;
 • skutočnosť automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ako aj zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ poskytne informácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby na žiadosť prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. S prihliadnutím na účel správy údajov je dotknutá osoba oprávnená požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Námietka proti spracovaniu údajov

Dotknutá osoba má právo z dôvodov súvisiacich s jej vlastnou situáciou kedykoľvek protestovať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo v rámci výkonu verejnej moci udelenej prevádzkovateľa údajov alebo na presadzovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného aj na vyššie uvedených ustanoveniach. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ktoré slúžia na to, aby uplatňovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky sú spojené.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje skontrolovať správnosť osobných údajov;
 • správa údajov je nezákonná a dotknutá osoba je proti vymazaniu údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ údajov už nepotrebuje osobné údaje na účely správy údajov, ale dotknutá osoba ich požaduje na predloženie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; alebo
 • dotknutá osoba namietala proti spracovaniu údajov; v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje. Platí to najmä vtedy, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namieta proti spracovaniu údajov. Prevádzkovateľ musí dotknutú osobu bezodkladne vymazať, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Osobné údaje musia byť vymazané aj vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti predpísanej právom EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na Poskytovateľa služby.

Vymazanie údajov nemožno iniciovať, ak je správa údajov nevyhnutná: na účely uplatnenia práva na slobodu prejavu a informácií; na účely splnenia povinnosti podľa práva EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ktorý vyžaduje spracúvanie osobných údajov, alebo na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo v rámci výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľ údajov; ovplyvňujúce oblasť verejného zdravia alebo na účely archívneho, vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely na základe verejného záujmu; alebo predkladať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnuté prevádzkovateľovi v segmentovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte a postúpiť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Rozhodnutie založené na automatizovanej správe údajov (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo by sa jej v podobnom rozsahu dotýkalo.

Možnosti presadzovania
V prípade nezrovnalostí pri nakladaní s osobnými údajmi môže dotknutá osoba podať sťažnosť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií. Webová adresa: http://naih.hu, Telefónne číslo: +36 (1) 391-1400, Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ak ste cudzinec, môžete podať sťažnosť aj dozornému orgánu v mieste vášho bydliska. V prípade porušenia svojich práv sa dotknutá osoba môže obrátiť na správcu údajov na súd. Súd vo veci koná mimo poradia.

Iné ustanovenia

Informácie o správe údajov, ktoré nie sú uvedené v týchto informáciách, poskytujeme pri zhromažďovaní údajov.

Informujeme našich zákazníkov, že súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, priestupkový orgán, orgán verejnej správy, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií, Maďarská národná banka alebo iné orgány na základe splnomocnenia zákona, poskytnúť informácie, oznámiť údaje, preniesť dokumenty, prípadne sa môžu obrátiť na správcu údajov, aby ich sprístupnil.

Ak orgán uviedol presný účel a rozsah údajov, prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom iba v rozsahu a rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu žiadosti.

Poskytovateľ hostingu webovej stránky prevádzkovateľa:

DotRoll Kft.
1148 Budapešť, Fogarasi út 3-5.
+36 1 432 3232
+36 1 432 3231
support@dotroll.com
11713005-20406563 (banka OTP)
IČO: 01-09-882068
Daňové číslo: 13962982-2-42