gocollegesports.com

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Pelva Gábor Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak betartásával kívánja biztosítani a partnerek személyes adatainak a védelmét, valamint az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztathassa, amiről az érintetteket kellő időben tájékoztatja.

A Szolgáltató/Adatkezelő adatai

Név: Pelva Gábor Zoltán e.v.
Székhely: 1037 Budapest, Perényi út 27., 9 ép. FSZ. 1 ajtó
Nyilvántartási szám: 43290690
Képviseli: Pelva Gábor Zoltán
E-mail: hello@gocollegesports.com
Telefon: +36 70 439 7733

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

Értelmező rendelkezések

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 • vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 • adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.
 • technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
 • sütik (Cookie): olyan kisméretű adatfájl, mely a weboldal böngészése során kerül a látogató számítógépére, pontosan annak böngésző szoftverébe (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge stb.) A sütik segítségével tartják számon ezek a webhelyek a felhasználókat és engedélyezik felhasználó-specifikus funkciók engedélyezését.

Általános irányelvek, alapelvek

Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési irányelvek összhangban vannak 3. pontban felsorolt jogszabályokkal.

A Szolgáltató biztosítja az adatok kezelése során a tisztességes és jogszerűen adatkezelés megvalósulását, valamint az adatkezelést oly módon gyakorolja, hogy az az érintettek számára átlátható legyen.

A Szolgáltató megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, azok véletlen elvesztését, megsemmisítését vagy károsodását.

Az Adatkezelő az alábbi alapelvek mentén végzi az adatkezelési tevékenységét:

 • célhoz kötöttség elve: a Szolgáltató a személyes adatokat csak előre meghatározott célból kezeli, valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében
 • adattakarékosság: a Szolgáltató nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
 • pontosság: a Szolgáltató biztosítja, hogy a kezelt adatok pontosak és hiánytalanok legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerülnek.
 • korlátozott tárolhatóság: a cél megvalósulásáig kezeli az adatokat a Szolgáltató.
 • előzetes tájékoztatás: a Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatosan közérthető, részletes, teljes és könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosít.

A Szolgáltató gondoskodik az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, felülvizsgálatáról és az esetlegesen felmerülő szükséges módosításról.

Jogalap

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései elsődlegesen az ügyfelek és a munkatársak önkéntes hozzájárulásán, vagy az ügyfelek (játékosok) jogos érdekeinek a védelmén alapulnak. Az érintettek az önkéntes hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszbán visszavonhatják. Amennyiben jogszabály alapján a Szolgáltatót kötelezik az adatközlők által megadott adatok továbbítására, kezelésére vagy tárolására, úgy arról az ügyfeleink külön értesítést kapnak.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése.

A kezelt személyes adatok köre

Jelentkezés során megadandó személyes adatok

A Szolgáltató a https://gocollegesports.com/ weboldalon csak az ingyenes tanácsadás konzultáció során kér el személyes adatokat.

Ezek az adtok:
név, e-mail cím, telefonszám, sportág

A kérdőív során megadott adatok:

név, lakóhely (város), születési dátum, szülő vagy törvényes képviselő adatai (név, e-mail, telefonszám), tanulmányi adatok (érettségi éve, tanulmányi átlag, angol nyelvi tudásszint), sportolói adatok (sport, klub, sporteredmények)

Az egyéni vállalkozóval kötendő szerződés során kezelt adatok köre

név, lakcím, személyi igazolvány szám, számlázási név és cím

A külföldi egyetem által kért személyes adatok köre

Név, születési dátum, kapcsolattartó(k) neve és elérhetősége, iskolai eredmények, felvételi vizsga eredményei, klíringintézmény ID, edző neve és elérhetősége, fényképek, videóanyagok, sporteredmények, életrajzi adatok, magasság, súly, fizikai képességekre utaló mérések/adatok, sportolást hátráltató/befolyásoló egészségügyi adatok (gyógyszerérzékenység, betegség, ami gátolja a sportolásban) egyéb sportág, amit gyermek rendszeresen űz, hivatásos sportolói adatok (szponzori szerződések, származtatott bevétel (pénzdíjak) stb.)

Cookie-k (Sütik)

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. A látogató a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is törölheti. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A sütik elkülöníthetőek az alapján, hogy előzetes hozzájárulást igényelnek vagy sem. Ezekről weblap az első böngészés megkezdésekor rövid tájékoztatást ad és kéri a látogató hozzájárulását, de ezek elfogadása nem kötelező. (Pl. a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.)

A Szolgáltató nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a látogató/ügyfél hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Szolgáltató azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

A weblapon alkalmazott sütik:

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség
(legfeljebb)

rendszer sütik

wp-settings-*

nem igényel

a felhasználói beállítások tárolására szolgál

honlap működésének biztosítása

1 év

wp-settings-time-*

nem igényel

a felhasználói beállítások tárolására szolgál

honlap működésének biztosítása

1 év

biztonsági sütik

wfwaf-authocookie-*

nem igényel

webes alkalmazás
tűzfalának
sütije, a látogatók megkülönböztetésére, a hozzáférési szint meghatározására, az oldal elérésének korlátozására szolgál

honlap biztonságos működése

24 óra

használatot elősegítő
sütik

cokie_notice_*

igényel

személyre szabáshoz, weboldal sütibeállításaira szolgál

sütikezelési nyilatkozat megjegyzése, a weboldal teljesítményének javítása

 

30 nap

pll_language

nem igényel

személyre szabáshoz, nyelvválasztás rögzítésére szolgál

weboldal választott nyelvének a megtartása

2 év

nyomkövető sütik
(harmadik féltől származó)

_ga

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

2 év

_ga_*

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

2 év

_gid

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

24 óra

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Szolgáltató hírlevél szolgáltatással nem foglalkozik, a weboldalán (https://gocollegesports.com/) hírlevél feliratkozási lehetőség nem érhető el.

Egyéb

A weblapon termék értékesítés nem valósul meg, így ehhez kapcsolódó adatokat nem kérünk el.

A Kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neveFelhasználásaJogalapMegőrzési idő
JelentkezésKapcsolattartásGDPR 6. cikk a) pont5 év
KérdőívEgyetem kiválasztásaGDPR 6. cikk a) pont5 év
Vállalkozói szerződésSzerződés létrehozásaGDPR 6. cikk b) pont5 év
Egyetemi szerződésösztöndíj eléréseGDPR 6. cikk a) pont3 év

A Szolgáltató weboldalán (https://gocollegesports.com/) keresztül beérkezett személyes adatok nem kerülnek továbbításra, ezeket az adatokat kizárólag az oldal tulajdonosa ismeri és kezeli kapcsolattartás/kapcsolatfelvétel céljából.

A Szolgáltató a 16 év alatti gyermek személyes adatait (megbízási szerződés és hozzájáruló nyilatkozat, mint jogalap) fokozott, a GDPR előírása szerintinél magasabb védelemben részesíti, így a megbízási szerződéshez, illetve az adatok külföldi oktatási intézményekhez történő megküldése előtt beszerzi a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló hozzájáruló nyilatkozatát is. Minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltató annak érdekében, hogy ellenőrizzük, miszerint a hozzájárulást valóban a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

A hozzájárulás bekérése érdekében nyújtott tájékoztatás során különösen törekszünk arra, hogy a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk, amennyiben az információ címzettje gyermek.

A Szolgáltató kizárólag olyan adatfeldolgozóval köt adatfeldolgozásra irányuló szerződést, amely megfelelő garanciákat nyújt arra vonatkozóan, hogy az adatkezelés a Rendelet követelményeinek megfelelően és az érintettek jogainak védelmét biztosítva történik.

Az adatfeldolgozás megkezdését megelőzően a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy az adatfeldolgozó a mindennapi tevékenysége során az adatvédelem megfelelő szintjéhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megtette.

Az adatfeldolgozó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélye alapján vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató utasításai szerint dolgozhatja fel, saját céljára az adatokat nem kezelheti, továbbá a személyes adatokat a Szolgáltató rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A Szolgáltató nyilvántartást vezet az adatfeldolgozóiról, mely nyilvántartás tartalmazza az adatfeldolgozás alábbi jellemzőit:

 • célja,
 • jogalapja,
 • adatfeldolgozó adatai,
 • feldolgozásra kerülő adatok köre,
 • adatok törlése kezelésének jellemzői,
 • az adatfeldolgozó igénybe vesz-e további adatfeldolgozót, ha igen, ennek adatai.

Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató biztosítja, hogy az érintettek az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatáshoz könnyen hozzáférhessenek. A Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a tájékoztatás tömör, közérthető formában tartalmazza az adatkezelésre vonatkozó információkat.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Így különösen, ha az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen. Az Adatkezelőnek késedelem nélkül törölni kell az érintett adatait, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték. A személyes adatokat akkor is törölni kell, ha azt a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a személyes adatok kezelése során tapasztalt szabálytalanságok esetén panasszal élhet Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Web elérhetőség: http://naih.hu,
Telefonszám: +36 (1) 391-1400,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója:

DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
+36 1 432 3232
+36 1 432 3231
support@dotroll.com
11713005-20406563 (OTP Bank)
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42